Github

Tool:

Github Badge

[![GoDoc](https://godoc.org/github.com/sony/sonyflake?status.svg)](http://godoc.org/github.com/sony/sonyflake)
[![Build Status](https://travis-ci.org/sony/sonyflake.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/sony/sonyflake)
[![Coverage Status](https://coveralls.io/repos/sony/sonyflake/badge.svg?branch=master&service=github)](https://coveralls.io/github/sony/sonyflake?branch=master)
[![Go Report Card](https://goreportcard.com/badge/github.com/sony/sonyflake)](https://goreportcard.com/report/github.com/sony/sonyflake)

Github Action: